เนื้อหาคอร์สเรียน

- คอร์สชีววิทยา ระดับชั้น ม.ต้น

เนื้อหาชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับน้องๆ ชั้น ม. 2 - 3
โดยให้เริ่มเข้าใจถึงกระบวนการกลไกด้านชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
และนำไปใช้ต่อยอดได้ในเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นในระดับมัธยมปลาย

- คอร์ส OPD ชีววิทยาระดับชั้น ม.ปลาย

เมื่อขึ้นมาในชั้นที่สูงขึ้น ก็ย่อมมาพร้อมกับเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น
ชีววิทยาม.ปลาย

- คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวบรวมเนื้อหาระดับชีววิทยาเพื่อก้าวสูงขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัย

Bio BEAM Center Copyright© 2019. All rights reserved.