OPD 1 ชีวเคมีและเซลล์

คอร์สความรู้เกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและเมแทบอลิซึมเบื้องต้น
ซึ่งเป็นก้าวแรกของชีววิทยาที่จะนำไปสู่องค์ความรู้อื่นของสายชีววิทยา

คอร์สเรียนส่วนตัว ER ราคา 4,600 บาท

เนื้อหาคอร์สเรียน

Bio BEAM Center Copyright© 2019. All rights reserved.